Regulations

Regulamin sklepu internetowego

Sklep internetowy prowadzony jest przez Zakład Ceramiczny Andar, Anita Tofil, Tomaszów Bolesławiecki 73, 59-720 Bolesławiec wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 694-137-49-83 ; REGON: 020346020

Kontakt ze sklepem:

1) Adres sprzedawcy: Tomaszów Bolesławiecki 73, 59-720 Bolesławiec

2) Adres e-mail: sklep@ceramika-andar.pl

3) Numer telefonu sprzedawcy: 075 738 94 20

 

I. DEFINICJE

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2.  Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zakład Ceramiczny Andar, Anita Tofil, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 694-137-49-83, REGON 020346020.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.ceramika-andar.pl.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą
 7. Produkt- wszelkie wyroby ceramiczne prezentowane w Sklepie.

 

II. Rejestracja i logowanie w Sklepie 

 1. Poprzez rejestrację w Sklepie rozumie się założenie własnego konta.
 2. Rejestracja następuje poprzez poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego, zdefiniowanie swojego loginu oraz hasła do konta.
 3. Na wskazany w formularzu rejestracji adres e-mail zostanie wysłany link potwierdzający założenie konta.
 4. Rejestracja w Sklepie jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu

 

III. Realizacja zamówień, zmiana, wycofanie zamówienia

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia za pośrednictwem serwisu można składać przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Złożenie zamówienia następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia. Kupujący wypełnia formularz zamówienia w sposób kompletny i zgodny z faktami.
 4. Zamówienia składane w Sklepie realizowane są standardowo na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Realizacja zamówień zagranicznych jest możliwa w indywidualnych przypadkach i wymaga osobnych ustaleń pomiędzy Sklepem a Klientem.
 6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności elektronicznej.
 7. Realizacja zamówień następuje w dni robocze, w godzinach 7.00-14.00. Zamówienia złożone po godz. 14:00 są przyjmowane następnego dnia roboczego i realizowane w zależności od wybranej formy płatności

 

Przesyłki na terenie kraju realizowane są od 1 do 5 dni roboczych.

Z chwilą odbioru przesyłki na nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Odbierając towar nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, a gdy takie posiada należy spisać protokół reklamacji w obecności firmy kurierskiej.

 

 1.   Klient ma możliwość anulowania złożonego zamówienia w terminie 12 godzin od momentu jego złożenia. Anulowanie zamówienia następuje poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres e-mail: zamowienia@ceramika-andar.pl.
 2. W przypadku nie opłacenia zamówienia w ciągu 7 dni, Sprzedawca anuluje złożone zamówienie potwierdzone do realizacji.

 

IV. WYSYŁKA

 1. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich.
 2. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu .
 3. Koszty przesyłki uzależnione są od wybranej formy dostarczenia zamówienia.
 4. Całkowity koszt przesyłki produktów do Klienta jest każdorazowo wskazywany w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji.
 5. Klient jest zobowiązany do otwarcia paczki przy kurierze, w celu sprawdzenia zawartości. 

V. CŁO

Ewentualne koszty cła pokrywa kupujący.

VI. PŁATNOŚCI

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub na życzenie imienny dowód zakupu (fakturę).
 2. Płatność za zamówiony Produkt może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych TPAY lub przelewem na konto bankowe sklepu:
 3.   a) waluta PLN: na rachunek 18 1090 1939 0000 0001 2603 2171

SWIFT:    WBKPPLPP                                      IBAN: PL

b) waluta EURO: na rachunek 20 1090 1939 0000 0001 2603 2232

 

VII. REKLAMACJE

 1. Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail: sklep@ceramika-andar.pl
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: imię i nazwisko Konsumenta, nr zamówienia, przyczynę reklamacji, numer konta bankowego, dane kontaktowe.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych i powiadomienia o rozstrzygnięciu zgłoszenia.

 

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1.  Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8.  Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

 

IX. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie oferowane w sklepie produkty są nowe. Z uwagi na ręczny sposób wykonywania wzorów ceramicznych oraz ich ręczne zdobienie, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość istnienia nieznacznych różnic w zdobieniu produktów oferowanych w ramach danej serii oraz istnienie nieznacznych różnic pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami danego wzoru.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia różnic w kolorystyce produktów oryginalnych a ich fotografiami zamieszczonymi w sklepie www.ceramika-andar.pl
 3. Zdjęcia zamieszczone na stronie www.ceramika-andar.pl mają jedynie charakter informacyjny i nie w pełni oddają charakter produktów.
 4.  Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Oryginalna ceramika bolesławiecka naszej produkcji jest znakiem rozpoznawczym Bolesławca. Kontynuując wieloletnią tradycję naszego regionu, do wytwarzania ceramiki używamy naturalnych surowców w większości występujących w okolicach Bolesławca. Artystyczny styl zdobienia stempelkowego i z użyciem pędzli jest metodą tradycyjną powielaną już od wielu pokoleń.

Kontakt
Zakład Ceramiczny Andar Anita Tofil
Tomaszów Bolesławiecki 73

075 738 94 20

biuro@ceramikaandar.pl

Obserwuj Nas na Facebooku